รับค่าของ value มาที่นี่

ผู้สั่งซื้อ : <?php echo “$buyername”; ?>
ยอดรวม : $total

ทดสอบบทควาวม

Submission received, thank you!

Close Window