• การเตรียมข้อมูลสำหรับเว็บไซต์เป็นเรื่องสำคัญ เพราะความสำเร็จ และความรวดเร็วในการออกแบบเว็บไซต์นั้นขึ้นอยู่กับส่วนนี้เป็นหลัก เนื่องจากส่วนนี้จะโยงไปถึง
    – การวาง Concept ของเว็บไซต์
    – การออกแบบโครงสร้างของข้อมูล (Data Architecture)
    – การประเมินราคา, ค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง, เวลาที่ใช้ รวมถึงการได้เว็บไซต์ที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริง
  • ท่านควรตรวจเช็คความต้องการคร่าวๆของท่านว่า ท่านต้องการเว็บไซต์เพื่อทำอะไร สิ่งที่ต้องการนำเสนอหลักคืออะไร ซึ่งส่วนนี้ท่านเองจะเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่เรา เพื่อให้เราสามารถเข้าใจสิ่งที่ท่านต้องการนำเสนอได้มากขึ้น ซึ่งเมื่อเราได้รับข้อมูลมาแล้ว เราจะสามารถช่วยท่านในการลำดับและจัดรูปแบบการเข้าถึงข้อมูล อีกทั้งสร้างและช่วยเน้นจุดสนใจในเวปนั้นให้กับท่าน ซึ่งบ่อยครั้งที่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของท่าน จะช่วยจุดประกายไอเดียใหม่ๆให้กับเราในแต่ละโครงการของท่าน เพื่อให้เราสามารถสร้างงานที่มีรูปแบบและเอกลักษณ์เฉพาะงานได้
  • นอกจากนี้ในการที่ข้อมูลที่ท่านส่งมาให้เรา อยู่ในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล [soft copy] พร้อมกับเอกสารกระดาษ [hard copy] ย่อมทำให้เราสามารถทำงาน และประยุกต์แก้ไขข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งในขั้นตอนที่เราเข้าไปประชุมเพื่อรับข้อมูล เอกสารกระดาษจะทำให้เราสามารถตรวจสอบปริมาณและรูปแบบข้อมูลที่ท่านส่งมา ว่าสามารถใช้ประโยชน์รูปแบบใดได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเสนอแนวคิดใหม่ และเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหาเฉพาะงาน ซึ่งย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานร่วมกันระหว่างท่านกับเราอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด